Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR hebben teamleden en ouders/verzorgers zitting.
De MR denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen op De Windroos. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs, maar ook een veilige leeromgeving. We kijken niet alleen naar nu, maar ook naar de toekomst.
De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht is er bij verandering van de grondslag of de doelstelling van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan. Ook bij inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of een belangrijk onderdeel daarvan heeft de MR instemmingsrecht.

De MR heeft adviesrecht in o.a. 
1. Regeling van de vakantie
2. Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de besteding van de middelen van de
    school.
3. Vaststelling of wijziging van de procedure met betrekking tot de benoeming van het personeel.

Onderwerpen die we verder behandelen zijn bijvoorbeeld:
* de verkeersveiligheid rondom de school;
* personele bezetting
* klassenindeling
* werkdruk

De MR komt ongeveer 6x  per jaar bij elkaar. Als ouder/verzorger bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergaderdata staan in de agenda.

De MR van De Windroos bestaat uit twee geledingen, de ouders en de leerkrachten.